Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van het Spintoppr platform, ontwikkeld door Web Factor ("Aanbieder"), aan tafeltennisclubs ("Klant"). Door gebruik te maken van de diensten van Spintoppr stemt de Klant in met deze Voorwaarden. De Voorwaarden treden in werking bij aanvaarding door de Klant en blijven van kracht gedurende de looptijd van het abonnement.

BEDRIJFSGEGEVENS

Web Factor
Wijngaardstraat 8
3620 Lanaken, België
peter@web-factor.be
BE0735515366

1. DEFINITIES

1.1 Web Factor: De organisatie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, hosting en uitbating van het Spintoppr platform.

1.2 Spintoppr: Een webgebaseerd platform waarop tafeltennisclubs hun website kunnen publiceren en die de clubs kunnen gebruiken voor o.a. het beheren van leden, wedstrijdopstellingen en mailgroepen.

1.3 Klant: De tafeltennisclub die een abonnement heeft afgesloten voor het Spintoppr platform.

2. PROEFPERIODE

2.1 Duurtijd proefperiode: De Klant heeft de mogelijkheid om Spintoppr gedurende 2 maanden volledig gratis uit te proberen.

2.2 Functionaliteiten in proefperiode: Alle functionaliteiten van Spintoppr zijn voor de Klant beschikbaar tijdens de proefperiode. De Klant krijgt een subdomein op spintoppr.be en e-mails worden verstuurd vanaf een demo@spintoppr.be e-mailadres. Er wordt tijdens de proefperiode geen eigen domeinnaam of e-mailadres van de Klant gekoppeld aan het platform. De Klant kan desgewenst andere leden van de club uitnodigen om Spintoppr te evalueren.

2.3 Einde proefperiode: Na afloop van de proefperiode neemt Web Factor contact op met de Klant met de vraag om al dan niet een abonnement op te starten. De proefperiode kan niet worden verlengd.

2.4 Overname van content en data: Indien de Klant intekent op een abonnement wordt alle inhoud en data die de Klant aanmaakte tijdens de proefperiode overgenomen in de werkelijke omgeving.

2.5 Verwijdering van de demo-omgeving: Indien de Klant niet wenst in te tekenen op het abonnement of Web Factor geen reactie van de Klant krijgt na afloop van de proefperiode, zal deze omgeving verwijderd worden. Er worden geen kopieën genomen. Indien de Klant op een later moment toch wenst in te tekenen, zal de Klant meteen een abonnement moeten aanschaffen waarop de omgeving terug zal worden opgezet.

2.6 Inbedding in eigen website: Het is niet toegelaten voor de Klant om de demo-omgeving in te bedden in haar eigen website. Indien de Klant dit toch doet, wordt de abonnementskost aangerekend.

3. ABONNEMENT EN PRIJZEN

3.1 Abonnement: De Klant gaat een jaarlijks abonnement aan met Web Factor voor het Spintoppr platform. De abonnementsprijs bedraagt €50,00 exclusief btw vaste kosten per jaar, plus €1,00 exclusief btw per actief lid per jaar. Indien de Klant ook een domeinnaam en bijbehorend e-mailadres afneemt, komt hier €25,00 exclusief btw per jaar bij. Extra e-mailadressen kunnen bijbesteld worden aan €1,00 exclusief btw per e-mailadres per jaar. De e-mailadressen kunnen ook buiten Spintoppr gebruikt worden.

3.2 Initiële prijsbepaling: Aan de start van de Overeenkomst zal er een eerste prijsbepaling gebeuren op basis van het aantal officiële leden die in VTTL / AFTT geregistreerd zijn.

3.3 Jaarlijkse hernieuwing: Bij de jaarlijkse hernieuwing zal er opnieuw een prijsbepaling gebeuren op basis van het aantal actieve leden in Spintoppr. Dit komt overeen met het aantal leden van de Klant die in Spintoppr geregistreerd zijn als "actief", ook indien deze personen geen tafeltennisspeler zijn. Het maakt daarbij geen verschil of deze leden ook effectief aanmelden in Spintoppr.

3.4 Prijsherzieningen: Web Factor wil het Spintoppr platform ten allen tijde betaalbaar houden voor de clubs en heeft de intentie om de prijzen zo stabiel mogelijk te houden. Prijsherzieningen worden ten minste 6 maanden vóór de jaarlijkse vernieuwing van de overeenkomst via e-mail gecommuniceerd. Indien dit niet gebeurd is, kan de Klant ervan uitgaan dat Spintoppr volgend jaar aan dezelfde prijs kan worden afgenomen, tenzij het aantal leden van de club gewijzigd is.

4. BETALING

4.1 Betaling: De betaling dient te worden overgemaakt aan de start van de overeenkomst en bij de jaarlijkse hernieuwing. Er wordt steeds 1 jaar vooruitbetaald. De factuur dient binnen de 30 dagen betaald te worden.

4.2 Laattijdige betaling: Bij laattijdige of onvolledige betaling behoudt Web Factor het recht om, na 2 waarschuwingen, de overeenkomst eenzijdig op te zeggen en de Klant de toegang tot Spintoppr te ontzeggen. Er gebeurt in dat geval geen terugbetaling van eerder gemaakte kosten.

5. STOPZETTING

5.1 Stopzetting: Indien de Klant de overeenkomst wenst stop te zetten, dient de Klant dit via e-mail te communiceren ten laatste 30 dagen voor het einde van de abonnementsperiode. Indien de Klant beslist om de overeenkomst voor het einde van deze periode stop te zetten, gebeurt er geen creditering van (een deel van) de abonnementskost.

6. PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

6.1 Gegevensverwerking: Spintoppr zal persoonlijke gegevens van de Klant alleen verwerken voor zover dit nodig is voor de overeenkomst.

6.2 Contactgegevens van de Klant: Het e-mailadres van de Klant wordt enkel gebruikt voor commerciële communicatie, zijnde contracten en facturen, en communicaties omtrent het Spintoppr platform, zoals nieuwe functionaliteiten en gepland onderhoud. Hoewel dit nuttige informatie is voor de Klant in het kader van de overeenkomst, kan de Klant ervoor kiezen om deze laatste communicatie niet langer te ontvangen.

6.3 Persoonlijke gegevens van leden van de Klant: Spintoppr bewaart persoonlijke gegevens over leden voor zover deze nodig zijn voor de goede werking van het platform. Het gaat over volgende gegevens:

  • Voornaam en naam: voor het identificeren van de speler.
  • Geboortedatum: nodig voor het toekennen van een leeftijdscategorie aan een speler in het kader van ploegopstellingen voor bepaalde leefdtijdsgroepen (bv. veteranen of jeugdploegen).
  • Geslacht: nodig voor het toekennen van spelers aan heren- dan wel damesteams bij de ploegopstellingen.
  • Adres- en contactinformatie: niet verplicht. Leden kunnen deze desgewenst aanvullen en dienen zelf expliciet te beslissen (opt-in) of ze deze informatie willen delen met andere (aangemelde) leden van de club. Deze informatie wordt nooit publiek getoond voor niet-geauthenticeerde gebruikers van het platform.

Leden kunnen via hun persoonlijk account deze gegevens op elk moment inkijken, aanpassen en/of afschermen.

6.4 Accountbeveiliging: Spintoppr neemt redelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens van de Klant te waarborgen. Alle wachtwoorden worden beveiligd (via een hashfunctie) opgeslagen in de database. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden afgeschermd via beveiligde rollen.

6.5 Aansprakelijkheid voor gegevensverspreiding: Aangezien de Klant de mogelijkheid om bepaalde leden toegang te verschaffen tot het ledenbestand en de daarin opgeslagen persoonlijke informatie, valt de verspreiding van deze gegevens onder de verantwoordelijkheid van de Klant en kan Web Factor niet aansprakelijk gesteld worden indien deze gegevens bij de verkeerde personen belanden.

6.6 Recht op verwijdering: De Klant is zelf in de mogelijkheid om persoonlijke accounts van haar leden te verwijderen. Bij de beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens over de Klant volledig en onherroepelijk verwijderd. Er worden geen kopieën genomen. De Klant kan desgewenst wel een export van deze informatie opvragen via e-mail.

7. GEBRUIK VAN SPINTOPPR

7.1 Misbruik van de applicatie: Web Factor vertrouwt erop dat de Klant het Spintoppr platform op de daarvoor bedoelde manier gebruikt. Elk ongeoorloofd gebruik is verboden en kan als reden gebruikt worden om de overeenkomst onmiddellijk stop te zetten en/of een schadevergoeding te eisen. Zonder hier volledig in te willen zijn valt hieronder: het proberen omzeilen van de beveiliging van het systeem, het opladen van virussen of andere schadelijke programma's, het gebruiken van scripts, zich voordoen als andere gebruikers, reverse engineering of het doorverkopen van de toepassing aan derden.

7.2 E-mails en spam: Het e-mailadres dat in Spintoppr voor de Klant ingesteld wordt zal mogelijk grote hoeveelheden e-mails versturen. Indien het e-mailadres door Web Factor geregistreerd is, zal het de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze e-mails niet als spam worden geïdentificeerd. Web Factor kan hier echter geen garanties over geven. Indien bv. leden massaal deze e-mails markeren als spam zullen toekomstige e-mails potentieel ook als spam aanzien worden. Web Factor vertrouwt erop dat de Klant het Spintoppr platform niet gebruikt voor onnodige en overvloedige mass mailing naar haar leden.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Inbreuken op auteursrecht: Spintoppr is als naam en technologisch product beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegelaten om Spintoppr in haar geheel of delen daarvan te kopiëren of op enige andere manier te hergebruiken anders dan oorspronkelijk de bedoeling is.

9. FEEDBACK EN UITBREIDINGEN

9.1 Fouten: Spintoppr is een uitgebreid en complex platform dus fouten zijn altijd mogelijk. Problemen over het product worden bij voorkeur via e-mail gemeld en worden naast best vermogen en zo snel mogelijk opgelost. Er worden nooit garanties of oplostijden gecommuniceerd.

9.2 Uitbreidingen: Spintoppr is gegroeid dankzij feedback en voorstellen vanuit de tafeltennis community en haar clubs. Suggesties voor verbeteringen of aanpassingen aan het Spintoppr platform zijn altijd welkom. Web Factor bepaalt echter zelf welke suggesties effectief geïmplementeerd worden en in welke volgorde. De feedback wordt bij voorkeur via e-mail verstuurd.

9.3 Aanpassingen tegen betaling: Indien de Klant aanpassingen wenst die niet in de roadmap van Spintoppr zijn opgenomen, kunnen deze tegen betaling opgenomen worden. Web Factor zal hiervoor een offertevoorstel maken. De uitbreidingen zullen altijd op een dusdanige manier uitgevoerd worden dat deze mogelijk ook bruikbaar zijn voor andere Klanten.

10. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

10.1 Aansprakelijkheid: Web Factor is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, inclusief verlies van winst, inkomsten, gegevens of gebruik, voortvloeiend uit het gebruik van Spintoppr.

10.2 Garanties: Web Factor biedt geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot het Spintoppr, inclusief maar niet beperkt tot de geschiktheid voor een bepaald doel of de afwezigheid van fouten.

11. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

11.1 Wijzigingen: Web Factor behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De Klant wordt op de hoogte gesteld van wijzigingen via e-mail.